Huis gespot? Doe een Bod!

Algemene voorwaarden BiedenopHuizen

Artikel 1. Definities

Website
de Website BiedenopHuizen, www.biedenophuizen.nl, die in stand wordt gehouden door Bemiddeling Vastgoed Online BV;

Bemiddeling Vastgoed Online BV
Bemiddeling Vastgoed Online BV, hierna te noemen BVO, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 53157974;

BoH
verkorte schrijfwijze van BiedenopHuizen;

HC-WIN
de website HouseChain Woninginruil Nederland, www.hc-win.nl, die in stand wordt gehouden door BVO met als kernactiviteit het maken van Woningtreinen; 

Gebruiker
een Verkoper, een Bieder, en/of een Koper;

Verkoper
een persoon of organisatie, die namens die persoon geautoriseerd handelt, die zich op de Website heeft geregistreerd met het doel om een Object te verkopen via een door BVO mogelijk gemaakte Vrijwillige Veiling;

Bieder
een Bezoeker op de Website die een bod uitbrengt op een Object met de intentie dat Object te kopen;

Koper
een Bieder aan wie een Object wordt gegund van een door BVO georganiseerde Vrijwillige Veiling via BoH; 

Aanmelden
invoeren van Persoonsgegevens door de Gebruiker; 

Registratie
door aanmelding van Verkoper op de Website met volledige invulling van het op de Website aanwezige registratieformulier;

Gebruikersovereenkomst
de overeenkomst tussen BVO en een Gebruiker die ontstaat door registreren op de site van BoH;

Persoonsgegevens
de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;

Object
de onroerende zaak die door een Verkoper op de Website wordt aangeboden met de intentie het te verkopen;

Plaatsingsvergoeding
vergoeding te betalen door de Verkoper aan Veilingpartij, hier BVO, om een Object te publiceren op Funda met Funda Veilingkenmerken;

Funda
vastgoed site van makelaars waarop woningen van verkopers worden aangeboden. BVO maakt gebruik van Funda voor het kunnen aanbieden van Objecten met een Vanafprijs. Funda verwijst in Veilingkenmerken met een directe link naar BoH; 

Veilingkenmerken
te koop aanbieden van een Object op Funda pagina’s met een Vanafprijs zowel op de Resultatenlijst pagina als op de Objectdetail pagina, met een hyperlink naar de Veilingpartij (hier BoH) op de  Overzichtspagina, ondersteund met specifieke veilingteksten;   

Veilingpartij
een partij, hier BVO, die een samenwerkingsovereenkomst heeft met Funda voor het kunnen vermelden van Objecten met Funda Veilingkenmerken en het mogen veilen van Objecten die namens die partij op Funda ter verkoop worden aangeboden in een Vrijwillige Veiling;

Vrijwillige Veiling
door BVO mogelijk gemaakte vrijwillige Verkoop in het openbaar via internet van Objecten door bieden op een Vanafprijs. De veiling is tijdelijk en duurt maximaal 3 maanden, de verkoper blijft de regie houden en beslist zelf over gunnen van zijn Object; 

Vanafprijs
Een tijdelijk lagere prijs voor een Object met als doel het bereiken van een ander en groter koperspubliek. Een geïnteresseerde koper kan een bod uitbrengen dat hoger is dan de Vanafprijs om het Object te kunnen kopen;

Koper
een Bieder aan wie een Object wordt gegund van een door BVO mogelijk gemaakte Vrijwillige Veiling via BoH;

Woningtrein
woningeigenaren die opvolgend van elkaar de woning willen kopen en/of verkopen;

Inruilen
de mogelijkheid die door BVO wordt geboden om in een Woningtrein bij het kopen van een Object van de Vrijwillige Veiling de eigen woning tegelijk te verkopen;

Verkoop / Koop
een door BVO mogelijk gemaakte eigendomsoverdracht van het Object tussen een Verkoper en Koper al dan niet via een Vrijwillige Veiling;   

Veiling- of Verkoopvergoeding
een van te voren, per eigendomsoverdracht, overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht door de Verkoper te betalen aan BVO; 

Veilingkosten
een door de Koper te betalen vergoeding aan BVO voor het gunnen van een Object van de door BVO georganiseerde Vrijwillige Veiling;

Boetetarief
door Verkoper te betalen vergoeding voor het buiten de Vrijwillige Veiling om verkopen van zijn Object, gedurende de overeengekomen veilingperiode + 1 maand aansluitend aan die veilingperiode; 

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden zoals van toepassing verklaard door BVO;

Privacyverklaring
Verklaring van BVO over de informatie die wij verzamelen, het gebruik van  persoonlijke informatie en de communicatie naar de Gebruiker zoals te vinden op de Website;

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Gebruiker enerzijds en BVO anderzijds zowel bij gebruik van de Website als daarbuiten. Daarnaast geldt de Privacyverklaring van BVO. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van BVO te raadplegen op de Website; 

2.2 Een artikel in deze Algemene Voorwaarden over Gebruiker dat specifiek betrekking heeft op een Verkoper of een Bieder of een Koper is als zodanig expliciet gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten. Op verzoek van Verkoper kunnen voor aanvang van de Vrijwillige Veiling specifieke veilingvoorwaarden met betrekking tot het Object worden toegevoegd; 

2.4 Elke Gebruiker geeft door het uitvoeren van acties op de Website te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden. Bij de Registratie op de Website wordt om acceptatie van de Algemene Voorwaarden gevraagd;

Artikel 3. Communicatie 

3.1 Iedere communicatie tussen BVO en Gebruiker kan elektronisch geschieden tenzij hiervan in de  voorwaarden en/of de overeenkomst en/of in de wet daarvan wordt afgeweken; 

3.2 De door BVO opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs van de Gebruiker; 

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Gebruiker, komt dit voor risico van de Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest;

Artikel 4. Gebruikersovereenkomst 

4.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt een Verkoper in staat, door BVO vastgestelde acties op de site uit te voeren. De Gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij Registratie verstrekt een Verkoper zijn Persoonsgegevens aan BVO en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website. Bij Aanmelden verstrekt een Bieder/Koper zijn e-mail gegevens aan BVO en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website; 

4.2 BVO bevestigt de Registratie per e-mail aan een Gebruiker op het door deze opgegeven e-mailadres, waarna Gebruiker met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang heeft tot de Website. Gebruiker verplicht zich, na toegang tot de Website, zich behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere Gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die hij op de Website uitvoert na toegang verlening tot de Website door ontvangst van een wachtwoord; 

4.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte  Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting BVO per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen; 

4.4 BVO behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen; 

4.5 BVO neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens, conform de Privacyverklaring van BVO; 

4.6 Het is Gebruikers verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deep linken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVO; 

4.7 Ter vergaring van verdere persoonlijke gegevens neemt BVO contact op met een Bieder die een bod heeft uitgebracht op de Website. Bieder zal hiervoor zijn medewerking verlenen en zorg dragen voor opgave van de juiste Persoonsgegevens;

4.8 De Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de veilingperiode van een Object plus 1 maand aansluitend aan deze periode. Eerder beëindigen door Verkoper kan door schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand ingaande bij ontvangst van de opzegging door BVO. 

De Gebruikersovereenkomst wordt beëindigd indien BVO de Registratie van een Verkoper tussentijds beëindigt als bedoeld in artikel 4.4 of de overeenkomst tussentijds opzegt met inachtneming van artikel 4.10 van deze Algemene Voorwaarden; 

4.9 BVO kan de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien blijkt dat de Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 7, dan wel dat de Gebruiker anderszins onjuiste informatie aan BVO heeft verstrekt, waardoor van BVO redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat zij gebonden blijft aan de overeenkomst; 

4.10 BVO kan de rechten van de Gebruiker onder de Gebruikersovereenkomst te allen tijde beëindigen, opschorten of Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot de Website ontzeggen, indien blijkt dat de Gebruiker frauduleus of in strijd met de overeenkomst op de Website heeft gehandeld; 

4.11 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt Gebruiker geacht toestemming te hebben gegeven om direct na totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst een begin te maken met de uitvoering ervan. Gebruiker is zich ervan bewust dat dit meebrengt dat hem geen beroep toekomt op zijn recht op grond van de Wet overeenkomsten op afstand om de overeenkomst binnen 7 (zeven) werkdagen na totstandkoming ervan te ontbinden;

Artikel 5. Tarieven

5.1 De Verkoper die een Object ter Verkoop aanbiedt op de Website, betaalt, tenzij anders overeen gekomen met BVO, per Object de door BVO vastgestelde Plaatsingsvergoeding. 

BVO factureert na Registratie met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening; 

5.2 Deze Plaatsingsvergoeding bedraagt € 199,- voor het op Funda aanbieden van het Object met Funda Veilingkenmerken, te voldoen aan BVO voor aanvang van de Vrijwillige Veiling. 

Directe toegang tot Funda is er alleen wanneer u verkoopt via een NVM makelaar. Wanneer u geen (NVM) makelaar heeft, dan is directe toegang tot Funda mogelijk vanaf € 375,-, te betalen aan een nog te kiezen NVM makelaar;

5.3 Wanneer een Object de gestelde minimum verkoopprijs op de Veiling opbrengt, of wanneer door bemiddeling van BVO enige overeenkomst wordt gesloten tussen Verkoper en Koper, is de Verkoper verplicht aan BVO een Veiling- of Verkoopvergoeding te betalen. De verschuldigde vergoeding wordt berekend over de verkoopprijs en is bepaald op 0,5% per Object;

De Veiling- of Verkoopvergoeding dient te worden voldaan aan BVO via verrekening bij de behandelend notaris, bij levering van het Object. BVO stuurt daartoe de factuur naar de Verkoper met een kopie aan deze notaris.

Wanneer de eerste woning van een Woningtrein via HC-WIN wordt verkocht vervalt de Veilingvergoeding  van BoH en wordt de woning verkocht onder de Voorwaarden Woninginruil van HC-WIN;

5.4 De Koper betaalt Veilingkosten bij koop van een Object vanaf de door BVO mogelijk gemaakte Vrijwillige Veiling. De Veilingkosten zijn € 295,- per gekocht Object vanaf de Vrijwillige Veiling, te betalen bij de overdracht van het Object met verrekening door de behandelend notaris. BVO stuurt daartoe een factuur naar de Koper met een kopie aan deze notaris.

Wanneer de eerste woning van een Woningtrein via HC-WIN wordt verkocht vervallen de Veilingkosten  van BoH en wordt de woning verkocht onder de Voorwaarden Woninginruil van HC-WIN;   

5.5 Het Boetetarief bij verkopen van de woning buiten de veiling om, tijdens of binnen 1 maand na afloop van de veiling, bedraagt 0.5% van de verkoopprijs met een minimum van € 2000 per Object. De betaling zal bij kennisnemen door BVO meteen worden gevorderd;  

5.6 Alle tarieven zoals weergegeven in deze Algemene Voorwaarden en op de Website zijn inclusief BTW; 

5.7 BVO behoudt zich het recht voor de hoogte van de Plaatsingsvergoeding, de Veiling- of Verkoopvergoeding, de Veilingkosten en het Boetetarief te wijzigen. Wijzigingen van deze vergoedingen, kosten en tarief hebben alleen betrekking op nieuwe veilingtrajecten, en worden meteen van kracht na vermelding op de Website; 

Artikel 6. Informatieplichten BVO

6.1 BVO draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Gebruiker al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van de Gebruiker of anderszins beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie;

6.2 Onverminderd eventueel voor BVO bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden te bewaren, is BVO niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden toegankelijk te houden; 

6.3 Indien de overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in lid 1 eerste zin niet van toepassing; 

6.4 BVO stelt via de Website onder meer de navolgende informatie ter beschikking, voor zover deze van toepassing is:

- naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 

- de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst, 

- de prijs met inbegrip van alle belastingen,

- het adres waar de Gebruiker een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van BVO anders staat vermeld; 

6.5 BVO wijst er op dat de Gebruiker ontbindings- en vernietigingsmogelijkheden toekomen (van de Gebruikersovereenkomst met BVO) indien BVO niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van de Gebruiker op grond van de schending van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen veertien werkdagen na het tot stand komen van de Gebruikersovereenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft;

Artikel 7. Verplichtingen van de Gebruiker

7.1 Een Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de Gebruikersovereenkomst verklaart Verkoper:

- dat hem nimmer het recht tot toegang tot een elektronische Veiling is ontzegd, 

- dat hij nimmer is veroordeeld wegens computermisdrijven, enig ander misdrijf of fraude, 

- dat hem nimmer door enige internet provider een account is ontzegd vanwege een wanbetaling of enige 

andere toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig gedrag; 

7.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding en het gebruik van zijn wachtwoord. BVO is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het wachtwoord door derden, tenzij dit gebruik het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van BVO; 

7.3 Gebruiker mag het verkoopproces op de Website niet beïnvloeden noch in de hoedanigheid van een andere Gebruiker zich in het verkoop proces voordoen; 

7.4 Gebruiker dient in verband met zijn Gebruikersovereenkomst te voldoen aan een door BVO aangegeven betalingswijze; 

7.5 Gebruiker mag geen apparatuur of programmatuur gebruiken bij zijn contacten met de Vrijwillige Veiling die de normale werking van deze Veiling kunnen verstoren noch gegevens naar de Veiling verzenden die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de Veiling onevenredig zwaar kunnen belasten;

Artikel 8. Het Object 

8.1 Door een Verkoper wordt een Object op de Website geplaatst met de intentie tot Verkoop van dit Object via de mogelijkheden van de Website; 

8.2 Om een Object op de Website aan te bieden dient een invoerformulier ingevuld te worden. De Gebruiker garandeert en staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven informatie. De Verkoper is verplicht het Object op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te omschrijven, voor zover van toepassing met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden, die mede de inhoud van de eigendom, respectievelijk het recht bepalen;

8.3 Indien op het Object een beperkt recht van toepassing is, dient de omschrijving voorts ten minste te bevatten de vermelding van of de verwijzing naar:

- de akte van vestiging en eventuele nadien in de openbare registers ingeschreven akten van wijziging of aanvulling, 

- de op dat recht eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, 

- de geldende civielrechtelijke bestemming van het recht,

- de geldende al dan niet periodiek verschuldigde vergoeding ter zake van dat recht en de eventuele mogelijkheid van herziening daarvan,

- de tijdsduur van dat recht en de eventuele mogelijkheid van tussentijdse beëindiging en van verlenging; 

8.4 BVO is gerechtigd aangeboden Objecten te blokkeren indien ter zake naar haar oordeel de beschrijving van het Object niet correct of volledig is gedaan. De Verkoper zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding; 

8.5 BVO behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Objecten voortijdig te verwijderen, de begeleidende teksten van Objecten in te korten of te wijzigen, en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. BVO zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden. De Verkoper zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding. Indien BVO overgaat tot handelingen zoals bedoeld in dit artikellid, zal zij de Verkoper daarvan in kennis stellen; 

8.6 De Verkoper garandeert en staat er voor in dat het aangeboden Object en de daarbij gevoegde mededelingen van de zijde van de Verkoper geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van (intellectuele) eigendom, en dat het geen wet en/of regelgeving schenden, onjuist of misleidend zijn; 

8.7 Verkoper vrijwaart BVO tegen alle aanspraken van derden. Verkoper is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door BVO moeten worden gemaakt. Verkoper verbindt zich hierdoor om BVO onverwijld te informeren omtrent enige door haar geconstateerde inbreuk van rechten van derden waarmee hij wordt geconfronteerd, voor zover deze op welke wijze dan ook verband houden met het Object en of de daarbij gevoegde mededelingen van de zijde van Verkoper, en alle aan Verkoper hieromtrent bekende informatie aan BVO mede te delen. Desverlangd is Verkoper gehouden om BVO op alle mogelijke wijzen bij te staan in het verweer tegen eventuele aanspraken van derden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het afleggen van mondelinge of schriftelijke verklaringen in of buiten rechte; 

8.8 BVO spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Verkoper reacties op zijn aangeboden Object krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. BVO is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Gebruikers;

Artikel 9. De Verkoop 

9.1 Door de Verkoper kan een Object aangeboden worden met de intentie het onderhands te verkopen; 

9.2 In geval van totstandkoming van een onderhandse Verkoop, zijn de betrokken Verkoper en Koper verplicht BVO binnen twintig dagen te informeren over de Verkoop; 

9.3 Bij onderhandse verkoop is de verkoper 0,5% Verkoopvergoeding met een minimum van € 2000,-  inclusief BTW verschuldigd aan BVO gebaseerd op de Vanafprijs, gedurende de afgesproken veilingperiode plus 1 maand aansluitend op het einde van de veilingperiode.

Bij een eerste woning van een woningtrein treedt hier artikel 16 van de Voorwaarden van HC-WIN in werking; 

Artikel 10. De Veiling 

10.1 De Verkoper van het Object behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen; 

10.2 Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Kopers toegankelijk is, heeft BVO het recht de Veiling met 24 uur te verlengen. Van dit recht zal alleen gebruik worden gemaakt na overleg met de Verkoper van het Object. Deelnemers aan desbetreffende Veiling worden door BVO en/of Verkoper geïnformeerd over de verlenging; 

10.3 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. BVO sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BVO. Meer in het bijzonder aanvaardt BVO in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door Kopers verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie door andere Kopers, 

- de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het

achterliggende systeem, 

- het niet voldoen van de Objecten aan de specificaties zoals vermeld op de Website, 

- het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is, 

- fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem, 

- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van BVO door een derde, 

- onvolkomenheden in de doorgifte van informatie betreffende Objecten die door de Verkoper van het

betreffende Object aan BVO is aangeleverd; 

10.4 Bezoekers aan de Website hebben de mogelijkheid zich op de Website als Bieder te registreren. Zij kunnen dan bieden op geadverteerde Objecten na inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord; 

10.5 Wanneer een Bieder een bod uitbrengt op een Object, is dit onvoorwaardelijk met inachtneming van de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Verkoper en Koper. BVO is daarbij op geen enkele wijze partij; 

10.6 De Koper dient vooraf te onderzoeken of deze een eventueel noodzakelijke financiering kan verkrijgen; 

10.7 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Objecten wordt geboden als de Bieder niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op de Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben;

Artikel 11. Inruilen en Woningtrein

Wil een Bieder op een aangeboden Object op BoH zijn eigen Object Inruilen, dan begint  BVO met het maken  van een Woningtrein. Voor Objecten in een Woningtrein gelden de Voorwaarden Woninginruil van BVO/HC-WIN. Wanneer dit aan de orde is wordt een Koper die wil Inruilen over de HC-WIN voorwaarden geïnformeerd door BVO;

Artikel 12. Beveiliging 

12.1 BVO spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek; 

12.2 BVO is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt; 

12.3 De Website kan links naar andere Websites bevatten. BVO heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites; 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

13.1 De aansprakelijkheid van BVO, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van BVO;

13.2 BVO is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van BVO in verband met enig gebrek aan Objecten of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten; 

13.3 Bij het inschakelen van derden zal BVO steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BVO is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;

Artikel 14. Aanpassingen en werking 

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In voorkomend geval zullen partijen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken en die zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen; 

14.2 De Verkoper kan, naast deze Algemene Voorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze dienen voor aanvang van de Veiling door Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Specifieke Veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden; 

14.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van BVO is vastgelegd en bevestigd; 

14.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door BVO worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing; 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst die ontstaat door Registratie van een Verkoper bij BVO, is Nederlands recht van toepassing; 

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden; 

15.3 De Rechtbank te 's-Hertogenbosch is (onverminderd de mogelijkheid van hogere voorziening en onverminderd andersluidend dwingende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden;

 

Bemiddeling Vastgoed Online BV,
Zandstraat 15,
5391 AL Nuland,
BiedenopHuizen